Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

BELEIDSPLAN 2024

DOELSTELLING
De stichting No Nonsense heeft ten doel te trachten om personen in de Nederlandse samenleving hulp te verlenen in de ruimste zijn van het woord Het betreft materiele steun, al of niet ondersteund door persoonlijke begeleiding bij financiële problemen. Werkzaamheden: De stichting ondersteunt, binnen de haar ter beschikking staande organisatie en financiële middelen, met adviezen de tot de doelgroep behorende personen. Daarnaast vormt zij een vraagbaak/Klankbord en een informatiebron voor zowel de doelgroep als derden. De stichting heeft geen winstoogmerk.


BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid door het secretariaat en de vrijwilligers, het financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft daartoe een bestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester en 2 algemene bestuursleden die het totale takenpakket onderling verdelen. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit noodzakelijk achten De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na afloop van deze periode terstond herbenoembaar. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding


FINANCIELE MIDDELEN 
De financiële middelen van de stichting bestaan uit het belegde vermogen en de opbrengsten daarvan; daarnaast worden giften ontvangen. De besteding van de financiële middelen geschiedt, binnen de financiële mogelijkheden van de stichting, naar behoefte aan de hand van verkregen schriftelijke en/of mondelinge informatie van (plaatselijke) contactpersonen, vrijwilligers en/of het secretariaat dan wel informatie op grond van bezoeken aan betrokkenen door de vrijwilligers en/of bestuursleden. De stichting besteedt al haar middelen rechtstreeks volledig aan haar doelstellingen; na aftrek van de noodzakelijke kosten, accountant en bank, ca. (2,5 %). Door het defensieve karakter van de portefeuille met verhoudingsgewijs hoge liquiditeitspositie wordt voor 2023 een zeer laag rendement verwacht. Hierdoor zal er gedurende de komende periode gerekend moeten worden op grotere uitgaven dan de inkomsten, d.w.z. een negatief resultaat van Euro 15.000,00 .


SECRETARIAAT
Het secretariaat voert, onder eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en jaarlijkse controle en goedkeuring van de financiële stukken door het administratie kantoor, de administratie uit.


COMMUNICATIE
Openheid en transparantie zullen in de communicatie zowel intern als naar geïnteresseerde derden, belangrijk zijn. In een verkort jaarverslag worden de uitgaven per doelgroep in percentages weergegeven. 


GEDRAGSCODE
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap niet toegestaan zijn. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign